תנאי שימוש במערכת

ברוך הבא לאתר www.adiblonder.com (“האתר“). תנאי שימוש אלו  (להלן “תנאי השימוש“) קובעים את התנאים, ההתניות והמגבלות אשר חלים על כלל המשתמשים באתר, בקשר עם השימוש באתר. כל שימוש באתר, לרבות הכנסת מידע אודותיך, ולרבות קבלת מידע מסוג כלשהו באמצעות האתר, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות קבלת או שליחת מידע כלשהו באמצעותה, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין בעלת האתר.

כל האמור בלשון זכר בתנאי שימוש אלו, נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

הרשמה ומסירת פרטים

אין חובת רישום לאתר, או חובה לפתוח חשבון. בכל מקרה שבו תבחר שלא להירשם לתוכנית, תוכל לקבל מידע אודות תכנית “חיטוב חכם”, אולם לא תוכל להשתתף בתוכנית וליהנות מקבלת מלוא התכנים שבה, אם לא תירשם לתוכנית ותפתח חשבון, ותשלים את דמי ההרשמה לתוכנית.

לצורך פתיחת חשבון תתבקש למסור מספר פרטים אודותיך לרבות שם מלא, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכן לבחור שם משתמש וסיסמה . הנך נדרש לשמור בסודיות מוחלטת את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולא לגלותם. כלל האחריות בכל הנוגע לחשבונך תהיה באחריותך. הנך נדרש לעדכן את בעלת האתר בכל שינוי או עדכון של פרט כלשהו מפרטי ההתקשרות שלך.

בכל מקרה שבו תמסור פרטים באמצעות האתר, אזי הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור נכונים, מלאים ומדויקים והשימוש בהם יעשה בהתאם ובכפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר בלינק שלהלן: https://adiblonder.com/privacy-policy/.

הנך מתחייב כי לא תעביר מידע הנוגע לצד שלישי מכל מין וסוג שהוא. הנך מאשר כי ידוע לך כי העברת מידע הנוגע לצד שלישי, ללא הסכמת אותו צד שלישי, מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב לשפות ולפצות את בעלת האתר בגין כל נזק אובדן או חיוב שיגרם לבעלת האתר עקב שימוש אסור או שלא כדין במידע של צד שלישי.

בעלת האתר אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר ואתה פוטר בזאת את בעלת האתר ומי מטעמה, מכל אחריות לנזק שיגרם, או העלול להיגרם, לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו, או שעלולים להיגרם, כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

הגבלות ואיסורים

הנך מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, ולא להתערב בקוד המקור של האתר.

הנך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בו, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שבעלת האתר רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו ללא הסכמה מוקדמת בכתב של בעלת האתר, אתה מסכים שלא: (i)  להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; ו – (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האתר, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח אתר מתחרה; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר.

בעלות וזכות הקניין.

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר ו/או החומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתר לרבות  חומרים, ידע, מידע, לוגו, שמות מסחר, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, סרטוני וידאו, ניתוחים, עיבודים טכניקות, גרפיקה וכן חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי בעלת האתר, ולרבות קבוצת הפייסבוק אשר תהיה חלק ממנה במסגרת התוכנית, וכלל התכנים הנכללים בה, הינם ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי של בעלת האתר ואין לך כל זכות בהם. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באתר,  ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של בעלת האתר ויישארו בבעלותה  הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר ו\או בקשר אליו, ו/או בחומרים שיועברו אליך, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו ולהוראות הדין. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של בעלת האתר או צד שלישי כלשהו על פי כל דין.

כל התכנים הנוגעים לך באופן אישי, לרבות תמונותיך ומידע אישי שתמסור אודותיך, אשר יועברו על ידיך באמצעות האתר, יהיו שייכים לך או לאותו צד ג’, ובעצם מסירתם לאתר הנך נותן לאתר זכות שימוש לשמרם ולפרסמם בלבד, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

רישיון

בעלת האתר מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר, בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאי שימוש אלו. בעלת האתר שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר אשר לא הוענקו במסגרת תנאי שימוש אלו במפורש.

תחזוקה ותמיכה

לא חלה על בעלת האתר כל חובה על פי תנאים אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר. עם זאת, בעלת האתר עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האתר בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל השדרוגים כאמור.

השימוש באתר

האתר מספק מידע שימושי בכל הנוגע לעולם הפחתת משקל ואורח חיים נכון.

במסגרת האתר תוכל לקבל מידע כללי בנושאים שונים הקשורים לבניית אורח חיים נכון וירידה במשקל, וכן להירשם לתוכנית המוצעת באמצעות האתר. 

התוכנית הינה תוכנית אונליין לירידה במשקל וחיטוב אשר משכה הינו 3 חודשים, אולם, הגישה לתכנים ולכלים התומכים באתר הינה למשך כ-12 חודשים ממועד ההצטרפות לתוכנית..

הרישום לתוכנית יקנה לך את הזכות לצפות בכלל סרטוני הוידאו שבה, להשתתף בקבוצת הפייסבוק של התוכנית, לקבל תוכניות אימון לבית ולחדר כושר, מתכונים, וכן להכניס את נתוניך האישיים ולנהל יומן מעקב וניתוח אישי על תזונתך לאורך כל תקופת התוכנית.

כמו כן יתאפשר לך להעלות תמונות שלך לשם מעקב. אין להעלות תמונות אינטימיות. הבעלות בתמונותיך תהיה אך ורק שלך. השימוש בתמונות אלו הינו על ידיך בלבד והאתר לא יבצע בהן כל שימוש. בכל עת תוכלי לבקש מהאתר למחוק תמונותיך  כאמור בהצהרת הפרטיות

במסגרת התוכנית, תהיה זכאי להיות חבר בקבוצת הפייסבוק השייכת לבעלת האתר, בשם “חיטוב חכם | קבוצה סגורה”. שימושך בקבוצת הפייסבוק אינו חובה, אולם אם תחליט שברצונך להירשם לקבוצה זו, אזי הנך מתבקש לפעול על פי הנחיותיה של פייסבוק, לשמור על שפה ראויה, לא להעלות תכנים שהינם פוגעניים מעליבים או שאינם קשורים לנושא השיחה, לא להטריד לאיים או לבצע כל פעולה העלולה לפגוע בצד שלישי כלשהו. במידה ותבחר לשתף תכנים עם חברים אחרים בקבוצה, הנך עושה זאת על אחריותך בלבד ואין לבעלת האתר שליטה על השימוש שיעשה בתכנים ומידע אלו. הנך נדרש שלא לשתף או לבצע כל שימוש בכל התכנים והמידע לרבות תמונות או סרטונים שיועברו לך במסגרת קבוצת הפייסבוק בכל צורה ואופן.  

ידוע לך ואתה מאשר כי בעלת האתר הינה יועצת תזונה וכי המידע באתר הינו בגדר המלצה בלבד על בסיס נסיונה האישי ואמונתה ושיקול דעתה הטוב ואינו ערובה להצלחה או לתוצאות מכל מין וסוג שהוא. אין להשתמש במידע שימסר באמצעות האתר כתחליף ליעוץ ברופא מומחה, ומומלץ לך להתייעץ במומחה בטרם גיבוש דעה על בסיס המידע אשר נמסר לך באתר או בקבוצת הפייסבוק הקשורה לתוכנית על ידי צדדים שלישיים.   

הנך מתחייב כי הנך מעל גיל 18. האתר אינו מספק שירותים לקטינים מתחת לגיל 18

הנך מאשר ומתחייב כי ידוע לך שבעלת האתר רשאית בכל עת להפסיק את השתתפותך בתוכנית ולמנוע את כניסתך לאתר אם בכל שלב שהוא תפר את תנאי שימוש אלו או מכל סיבה אחרת לשיקול דעתה מבלי הצורך בנימוק.

לידיעתך – הקלדת פרטים כוזבים כמו גם פרסום תמונות של צדדים שלישיים או מידע אודותיהם שלא ניתן לך במפורש ובכתב אישור לפרסמם, הינה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגדך, לרבות אך לא רק תביעה בגין אחריות נזיקית בגין נזקים שנגרמו לצדדים שלישיים בעקבות האמור, לרבות לבעלת האתר או לכל צד ג.

הנך מצהיר ומאשר כי ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בה, הנן באחריותך בלבד ובעלת האתר לא תישא בשום אחריות בגין נזק כלשהו הנובעת או הקשורה לשימוש באתר, עיכוב בשימוש בו או אי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא, לרבות מקרה שבו לא תתאפשר יצירת קשר עם האתר בגין בעיות תקשורת או ניתוקים ככל שיהיו במהלך השימוש באתר.

תשלום ומדיניות ביטול:

על מנת להצטרף לתוכנית תתבקש לשלם את מחירה. לאחר רישומך, תתבקש להקיש את פרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי או פיי פאל) , ולאשר את תנאי שימוש והצהרת הפרטיות. עם השלמת התשלום, תהיה זכאי לקבל את כל התכנים הקיימים בתוכנית לשימושך ללא הגבלה למשך תקופת הזמן המפורטת באתר.

ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר או בטלפון יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן “החוק”) והתקנות שהותקנו מכוחו. ניתן יהיה לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת אישור פרטי העסקה. במידה והנך אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש יחולו הוראות החריגים בחוק

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

ביטול העסקה יתבצע באמצעות מתן הודעה לבעלת האתר כנדרש על פי החוק, בעל פה, בטלפון, באמצעות דואר אלקטרוני support@adiblonder.com , או בהודעה רגיל או וואטסאפ למספר טלפון+972-54-822-1661.  בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את שמך ומספר הזהות שלך, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.

הגבלת אחריות

לבעלת האתר לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות המידע שיוכנס על ידיך במסגרת השימוש באתר.

כל מידע שתקבל במסגרת האתר או קבוצת הפייסבוק של האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לרכוש כל מוצר או שירות כלשהו או להתקשרות כלשהי.

בעלת האתר לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או שיגיעו אליך מצד שלישי באמצעות האתר או קבוצת הפייסבוק של בעלת האתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד בעלת האתר בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר למטרה כלשהי.

כל השימוש והמידע, הנכלל באתר מוצע לך “כמות שהוא ” (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

בעלת האתר אינה מבטיחה כי האתר יענה על דרישותיך או כי פעולת האתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, בעלת האתר מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין היתר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. בעלת האתר אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באתר.

לבעלת האתר  לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות מידע או המלצה אשר ימסר על ידיך או ימסר לך במסגרת השימוש באתר וכל האחריות בגין שימוש או אי שימוש במידע או בהמלצה  כאמור תהיה שלך באופן בלעדי.

בשום מקרה לא תחול על בעלת האתר או מי מטעמה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתכנים שיועברו באמצעות האתר, לשימוש בשירותי האתר ו/או להזמנת שירותים באמצעות האתר ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע או לכל מעשה או מחדל אחר של בעלת האתר או מי מטעמה בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בשום מקרה לא תעלה אחריות בעלת האתר, בגין כל סיבה שהיא, אליך או אל כל מישהו מטעמך, על 100 ש”ח

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר ו\או השירותים שהנך מקבל, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.

בעלת האתר שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנה לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

בעלת האתר שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר בכל מקרה.

בעלת האתר רשאית בכל עת, לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו, זמנית או בצורה קבועה.  

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ”י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ”י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה או למי מטעמה או לאתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת הדוא”ל support@adiblonder.com .

מדיניות פרטיות

 

מטרתה של מדיניות הפרטיות הינה להבהיר למשתמש באתר www.adiblonder.com (“האתר“) לרבות קבוצת הפייסבוק השייכת לבעלת האתר, את מדיניות הפרטיות הנהוגה, לרבות תיאור אופן השימוש שיעשה על ידי עדי בלונדר(“בעלת האתר“) במידע, איסופו ושימושיו. בעלת האתר רשאית לערוך או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ושימושך באתר ו\או בשירותים המוצעים בו, לאחר עדכון ופרסום הצהרת פרטיות מעודכנת מהווה הסכמתך לשינוי כאמור.

 

האתר אוסף מידע לגבי המשתמשים בו, מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהוא מעניק. קיימים מספר סוגי מידע הנאגרים:

מידע כללי  – מידע כללי על המשתמשים באתר על בסיס מצטבר ואנונימי על מנת לשפר ולייעל את איכות וטיב השירותים הניתנים באמצעות האתר, באופן בו לא ניתן לשייך כל מידע מזהה ופרטים אישיים כלשהם למידע. מידע כללי יכול שיכלול כדלהלן – התנהגות, כמות הגולשים באתר, כמות הנרשמים לתוכנית, כמות הצפיות בסרטונים וכיו”ב.

מידע אישי – מידע הנאסף על ידי האתר או קבוצת הפייסבוק של התוכנית, מהמשתמשים בו, ונאגר במאגרי המידע של בעלת האתר, שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תמונות שיועלו על ידו, מידע אישי שיועבר כחלק מיומן המעקב, או כל מידע שיועבר במסגרת קבוצת הפייסבוק של התוכנית, וכו’ או לחלופין מידע שיועבר באמצעות שימוש בחשבון הגוגל או הפייסבוק של המשתמש. מידע אישי נאסף רק כאשר המשתמשים באתר בוחרים לספק מידע אישי כאמור מרצונם החופשי.
האתר נעזר במידע האישי האמור על מנת לספק מענה לצרכים עבור המשתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעת מסירת מידע, הנך נותן לבעלת האתר זכות שימוש בו, כאמור בתנאי הצהרת פרטיות זו.

מסירת מידע כלשהו אודותיך במסגרת האתר ו\או קבוצת הפייסבוק של התוכנית, מהווה הסכמה מצידך לכך שהינך מתיר לבעלת האתר להשתמש בפרטיך על מנת לספק לך את השירותים אשר ביקשת לקבל באתר ו\או לשפר אותם וכן לצורך קבלת דברי דואר בין בדואר רגיל ובין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת, לרבות הצעות בעלות תוכן שיווקי ופרסומי וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוחי מידע ועוד. אם אינך מעוניין בדיוור כאמור, זכותך להודיע לנו כי אינך מעוניין באמצעות המייל support@adiblonder.com

בעלת האתר רשאית לשמור מידע שתאסוף אודותיך במאגריה, ולעשות בו שימוש, בכפוף לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ועל פי הוראות כל דין.

לשם פעילותו השוטפת של האתר, לרבות לצורך איסופו של מידע, אימות פרטים, והתאמות האתר להעדפותיך, האתר עושה ו/או תעשה שימוש ב”עוגיות” (Cookies). עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי בעלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית בשימוש באתר, מהיכן הגעת אל האתר, הרגלי הגלישה שלך,  וכיוב. המידע בעוגיות מוצפן, ובעלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בה. אם הנך מעוניין להימנע מהכנסת “עוגיה” מעין זו מהאתר, עליך לשנות את ההגדרות במערכת ההפעלה ואו בדפדפן בו הנך עושה שימוש. יתר על כן תוכל למחוק קבצים אלו שהושתלו במחשבך בכל עת.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, וחלקו מסתמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים. הנך מודע לכך כי בעלת האתר אינה מתחייבת, כי המידע הינו אמין ומדוייק ולא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או חיוב מכל מין וסוג שהוא שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.

בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתחום על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות מידע המתקבל על ידיך, ואולם, למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של בעלת האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין מחשבך למחשבי בעלת האתר. לפיכך, הנך מאשר כי בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל אובדן נזק או תשלום שיגרם לך ( אם יגרם) כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר ו\או העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג’ כלשהו, וזאת ככל שנקטו בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה.

בעלת האתר לא תמכור או תעביר לאחרים מידע שיתקבל אודותיך, ללא הסכמתך המוקדמת, למעט במקרים הבאים: (א) חלה חובה על מסירת המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטית; (ב) ישנו סכסוך בינך ובין בעלת האתר בקשר עם המידע האמור; (ג) כאשר השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו/או בניגוד להוראות כל דין; (ד) מועבר מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;

בעלת האתר לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה-1995 ,שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

בכל מקרה שבו תרצה לעיין במידע אשר קיים אצלנו אודותיך ולעדכנו או לחלופין שנמחוק מידע אישי אודותיך או את כל הפרטים שנאספו אודותיך, תהיה לך הזכות לפנות אלינו באמצעות מייל support@adiblonder.comל. בתוך 3 ימי עסקים ימחקו הפרטים שביקשת. דע כי מחיקה כאמור עלולה לפגוע בחלק מהשירותים שתקבל באמצעות האתר.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת המייל support@adiblonder.com

 

 

 

צ'אט עם נציג
1
יש לך שאלה?
היי!
אשמח לעזור להבין אם התכנית מתאימה לך.
יש לך שאלה? תרשמי: